Disclaimer


Copyright
Niets van deze website mag worden weergegeven, bewerkt, uitgezonden, gekopieerd, overgebracht, gepubliceerd, verspreid, gewijzigd, gepost of geplaatst op andere websites of documenten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van audio-, video, foto en tekstmateriaal, zowel als de rechtstreekse doorgifte van onze radio- en televisieuitzendingen zijn voorbehouden en elk gebruik ervan zonder voorafgaande toestemming van NH is ten strengste verboden.
Uitzondering hierop vormen de headlines van het nieuws van deze website. Deze mogen vrijelijk worden hergepubliceerd met de strikte voorwaarde dat zulks geschiedt in de vorm van de door ons ter beschikkinggestelde ‘RSS-feed’. Deze mag alleen in ongewijzigde vorm worden overgenomen.
Toegang en gebruik van de NH Media website
Door de website van NH Media te openen en er materiaal van te gebruiken, stemt u in met de hierna genoemde bepalingen en voorwaarden. Uw aanvaarding van deze bepalingen en voorwaarden gaat in op het moment dat u onze site voor het eerst gebruikt. NH Media besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De informatie die via de website wordt verstrekt, is in principe afkomstig van betrouwbare bronnen. Toch kan NH Media noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. Informatie wordt zonder welke garantie dan ook verschaft.
De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte informatie periodiek, zonder aankondiging, kan worden gewijzigd. In geen geval kan NH Media aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in de ruimste zin, ook afgeleide schade, winstderving of schade voortkomend uit het gebruik of het verloren gaan van gegevens die, voortvloeit uit – of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik van de website van NH Media.
Zorgvuldig gebruik en voor eigen risico
Het gebruik van de website van NH Media brengt ook verantwoordelijkheden van de gebruiker met zich mee. NH Media draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte bijdragen. In reacties geposte informatie op deze website valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de poster. Sinds 10 februari 2009 is een registratiesysteem ingevoerd om reacties te kunnen plaatsen.
Voor de reacties gelden een aantal regels:
  • De bijdragen mogen niet racistisch, bedreigend, kwetsend, aanstootgevend, commercieel of in strijd met de Nederlandse wet zijn..
  • Er zijn fatsoensregels. Reacties waarin niet fatsoenlijk wordt omgegaan met anderen en waarin andermans mening niet wordt gerespecteerd, worden niet geplaatst..
  • Commerciële boodschappen (spam) worden niet geplaatst..
  • Reacties onder een overduidelijk pornografische naam, scheldwoord of valse naam, bijvoorbeeld die van een bekende Nederlander, worden niet geplaatst..
  • Artikelen en reacties mogen geen persoonlijke gegevens als e-mail, telefoonnummer of adres bevatten. Dit om de schrijver te beschermen tegen kwaadwillenden..
  • Op ingebracht materiaal mag geen auteursrecht rusten van derden..
  • Door het toevoegen van materiaal op deze website, verkrijgt NH Media automatisch het recht dit materiaal opnieuw te publiceren, ook in radio en/of televisie-uitzendingen van de omroep.

NH Media zal zich inspannen om bijdragen van bezoekers die in strijd zijn met de genoemde regels te weren. Bij herhaald misbruik van de reactie-mogelijkheid zal degene die de berichten heeft geplaatst, tijdelijk dan wel blijvend worden geweerd. Over de beslissingen die we genomen hebben, gaan we niet in discussie.
Wij aanvaarden op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor uw uitlatingen en u vrijwaart ons tegen claims van derden verband houdende met uw uitlatingen en/of uw gebruik van de (informatie op de) website. Toegang tot en gebruik van de website is voor uw eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de toegang en het gebruik van de website.
NH Media behoudt zich het recht voor deze bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen door daar online melding van te doen. U bent verplicht regelmatig te controleren of dergelijke informatie aanwezig is, zodat u op voorhand op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als u de site blijft gebruiken nadat dergelijke wijzigingen bekend zijn gemaakt, geeft u daarmee aan de gewijzigde reglementen te aanvaarden.
Privacy
NH Media gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van haar interactieve diensten. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden niet verstrekt aan derden. Wel worden ze gebruikt voor een goede dienstverlening en eventueel om de gebruikers op de hoogte te houden van de diensten van de omroep. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.
Op de website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Daarmee kan de omroep haar website en dienstverlening verbeteren. NH Media maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van tijdelijke cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Ze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site gemakkelijker te maken.