Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden Regionale Radio- Internet- en TV reclame wordt verstaan onder:

 • Adverteerder: degene die zijn/haar product, dienst of productgroep via media van NH Media (geregistreerd als stichting rtvnh) aan het publiek wenst aan te prijzen.
 • Maatschappij: stichting NH Media die de zendtijd voor reclame exploiteert.
 • Regionale omroep: De zendgemachtigde als bedoeld in artikel 42 Mediawet;
 • Reclameboodschap: Elk geluid-en/of beelddragend reclamemateriaal, dat bestemd is of bestemd geweest is door bemiddeling van de Maatschappij via regionale radio-of TV zenders te worden uitgezonden of geplaatst, daarin begrepen reclame op Teletekst en Online-media.
 • Reclameblok: tot een bepaalde gemiddelde tijdsduur samengevoegd geheel van Radio- of TV Reclameboodschappen met aan-en afmelding en intervallen;
 • Contractant: degene die voor zichzelf of op last van een adverteerder met de Maatschappij een overeenkomst sluit.
 • Uitzenden: het verspreiden van Programma-onderdelen bestaande uit reclameboodschappen als bedoeld in artikel 43a van de Mediawet waaronder voor het doel van deze algemene voorwaarden ook wordt verstaan het plaatsen van reclame en informatie op de internetpagina en andere daartoe geschikte media van NH Media;
 • Uitzenddatum: de dag of het tijdstip, die is overeengekomen voor de uitzending/plaatsing van een Radio-, Internet- en/of TV-reclame;
 • Uitzendinstructie: het door NH Media verstrekte formulier, waarop de Contractant specificeert welke Radio-, Internet- en/of TV-reclamel(s) NH Media zal uitzenden op de overeengekomen Uitzenddatum of overeengekomen Uitzendperiode;
 • Contractprijs: het bedrag als vermeld in de overeenkomst;
 • Uitzendprijs: Contractprijs, verminderd met eventuele korting voor bemiddelend reclamebureau of reclamekantoor;
 • Uitzendperiode: de periode die is overeengekomen voor de uitzending/plaatsing van een Radio-, Internet- en/of TVreclame.
 • Stichting Reclame Code: Klachteninstantie voor reclame-uitingen.
 • Gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, opgericht bij notariële akte door Mr. Nicolaas Marie Gerard Nyst, notaris ter standplaats Amsterdam, op 16 juni 1977;
 • Reclame Code Commissie en het College van Beroep: de colleges, ingesteld ingevolge artikel 2 lid 2 van de Statuten van de Stichting Reclame Code, onder meer belast met het houden van toezicht op de naleving van de Voorschriften voor de Nederlandse etherreclame;
 • Tarieven: de tarieven voor Regionale Reclameboodschappen zoals die door de Maatschappij gepubliceerd worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Reclame Stichting NH Media

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1 De Maatschappij doet tegen betaling van de uitzendprijs, in opdracht van Contractant, Reclameboodschappen uitzenden overeenkomstig de tussen de Maatschappij en de Contractant gesloten overeenkomsten voor bepaalde, met name in die overeenkomsten genoemde, producten en diensten, dan wel overeenkomstig het in Artikel 4 bepaalde voor productgroepen. Indien het product of de dienst, welke in de krachtens de overeenkomst uit te zenden Radio-, Internet- of TV-Reclameboodschappen wordt aangeprezen, onder een bepaald merk in de handel wordt gebracht,onderscheidenlijk onder een bepaalde naam wordt verricht, dient ook dat merk of die naam met name in de overeenkomst te worden vermeld. De voor uitzending/plaatsing verschuldigde Uitzendprijs wordt berekend aan de hand van tarieven.

2.2 De Algemene Voorwaarden en de Tarieven maken steeds deel uit van de overeenkomsten tussen de Maatschappij en de Contractant. Door het sluiten van een overeenkomst met de Maatschappij aanvaardt de Contractant de Algemene

Voorwaarden en tarieven

2.3 De Contractant en/of de adverteerder kunnen (kan) zich tegenover de Maatschappij slechts op overeenkomsten en op wijzigingen of nevenafspraken daarvan beroepen, indien deze schriftelijk zijn aangegaan of schriftelijk door de Maatschappij zijn bevestigd. Overeenkomsten en wijzigingen of nevenafspraken zullen jegens de Maatschappij slechts kunnen worden bewezen door schriftelijke door de Maatschappij ondertekende stukken. De Maatschappij is zonder opgave van redenen bevoegd om een aanvraag te weigeren op grond van:

A) technische bezwaren;
B) inhoud, aard, strekking of vorm van de Reclameboodschap;
C) te verwachten wanbetaling;
D) weigering van vooruitbetaling door de Contractant;
E) strijd met het eigen belang van de Maatschappij en/of de Regionale omroep, dan wel met belangen van haar adverteerders en/of een groep van adverteerders;
F) het aanbieden van één Reclameboodschap ten behoeve van meer dan één adverteerder, indien dit aanbod kennelijk beoogt de kosten van het adverteren voor één of meer hunner te reduceren;
G) een reden van principiële aard.

Artikel 3 – Contractant en adverteerder

3.1 De Contractant die op last van een adverteerder een overeenkomst als bedoeld in artikel 2 wenst te sluiten, dient op verzoek van de Maatschappij op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van de Maatschappij, aan te tonen, dat hij daartoe door zijn opdrachtgever is gemachtigd. De Maatschappij aanvaardt slechts overeenkomsten, gesloten met Contractanten, die daarbij voor anderen optreden, indien de Contractant de adverteerder(s), die hem daartoe last gaf (gaven) met name noemt en die adverteerder(s) partij wordt (worden) in de met de Maatschappij te sluiten overeenkomst(en). Van overeenkomsten, welke tussen de Maatschappij en de opdrachtgevende adverteerder(s) tot stand zijn gekomen overeenkomstig het in de eerste alinea van dit artikel bepaalde, maken de Tarieven en Algemene Voorwaarden Regionale radio- en TV reclame steeds deel uit.

3.2 De Contractant is tegenover de Maatschappij hoofdelijk voor het geheel mede aansprakelijk met de adverteerder(s) op wiens (wier) last hij handelde, tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de adverteerder(s) de volmacht tot het sluiten van overeenkomsten met de Maatschappij ontkent (ontkennen) of de Contractant om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de Contractant geacht op eigen naam te hebben gehandeld. De Maatschappij zal doorgaans de Contractant tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aanspreken.

Artikel 4 – adverteerders en producten

Uitzending/plaatsing van Reclameboodschappen geschiedt uitsluitend ten behoeve van een met name genoemde adverteerder of groep adverteerders voor met name genoemde producten en/of diensten, dan wel voor productgroepen.

Dit laatste tegen na overleg met de Maatschappij vast te stellen en door de Maatschappij te bepalen bijzondere voorwaarden.

Artikel 5 – Aanvragen zendtijd

Aanvragen en verkopen van zendtijd geschiedt op de wijze die in de Tarieven wordt bepaald. In beginsel worden aanvragen voor zendtijd in volgorde van ontvangst behandeld.

Artikel 6 – Betaling

6.1 Het factuurbedrag dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door de Maatschappij ontvangen te zijn. Als factuurdatum geldt òf de vijftiende dag van de maand (indien de factuur gedateerd is tussen de 1e en 15e dag van de maand) òf de laatste dag van de maand (indien de factuur gedateerd is tussen de 16e en de laatste dag van de maand).

6.2 Alle aan contractant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Contractant is niet bevoegd tot verrekening. Contractant heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens de Maatschappij op te schorten.

6.3 De Maatschappij kan echter, wanneer zij dat geheel naar eigen inzicht wenselijk acht, vooruitbetaling dan wel zekerheid vragen.

6.4 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel bij niet of niet-tijdig stellen van zekerheid is de Maatschappij gerechtigd de (verdere) uitvoering van haar contractuele verplichtingen te doen vervallen en derhalve de overeenkomst van het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden, dan wel op te schorten.

6.5 Voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de in lid 1 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is aan de Maatschappij een toeslag verschuldigd, berekend naar een percentage van het desbetreffende te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt een twaalfde deel van 1,5 maal de som van het op de vaststellingsdatum geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank N. V. en 3% administratiekosten, met een minimum van € 10,-per factuur. Dit percentage wordt door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA) op 1 oktober respectievelijk 1 april van elk kalenderjaar bezien en voor zes maanden, ingaande 1 januari respectievelijk 1 juli daaropvolgend door de ROTA vastgesteld en gepubliceerd. Op de toeslag wordt geen korting ten behoeve van reclamebemiddelaars in mindering gebracht. De toeslag wordt zonder nadere ingebrekestelling in rekening gebrach1 en is onverminderd de aan de Maatschappij verder toekomende rechten, waaronder begrepen vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

6.6 Bij betaling uiterlijk op de tiende werkdag na de in lid 1 bedoelde dag1ekening van de nota ontstaat recht op een extra korting, bestaande uit een percentage van het verschuldigde bedrag. Dit percentage bedraagt een twaalfde deel van de som van het op de vaststellingsdatum geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank NV en 3% administratiekosten

Het wordt door de ROTA vastgesteld en gepubliceerd en (indien de wijziging van het promessedisconto naar het oordeel van de ROTA daartoe aanleiding geeft) op 1 oktober respectievelijk 1 april van elk kalenderjaar door de ROTA herzien en voor zes maanden, ingaande 1 januari respectievelijk 1 juli daaropvolgend door de ROTA opnieuw vastgesteld en gepubliceerd.

6.7 Indien een reductie op de Uitzendprijs wordt verleend, zal het eventueel te veel betaalde worden gerestitueerd. De Contractant zal zich nimmer ten aanzien van enige betalingsverplichting en in het bijzonder ook niet ten aanzien van het eventueel teveel betaalde op schuldvergelijking kunnen beroepen.

6.8 Indien de Contractant ook na het verstrijken van een bij aanmaning of brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag incl. rente nog niet heeft betaald is hij verplicht aan de Maatschappij de te maken buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Contractant te vergoeden buitgerechtelijke kosten bedragen tenminste € 70,- excl. Omzetbelasting en zullen worden berekend op basis van het op dat moment geldende incassotarief van de Orde van Advocaten.

Artikel 7 – Annulering, wijziging en vooruitschuiving van de opdracht

7.1 Wanneer Contractant het nog niet uitgevoerde gedeelte van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zal hij de Maatschappij een vergoeding verschuldigd zijn. De vergoeding zal -tenzij Contractant ter voldoening van de Maatschappij aantoont dat hij ten gevolge van hem niet toe te rekenen ernstige omstandigheden niet van zijn recht op uitzending/plaatsing gebruik kan maken -berekend worden zoals in de volgende alinea’s is omschreven: 10% van de

Uitzendprijs van het te annuleren gedeelte tot 2 maanden voor aanvang opdracht c.q. eerste uitzenddatum; 25% van de Uitzendprijs van het te annuleren gedeelte van 2 maanden tot 2 weken voor aanvang opdracht c.q. eerste uitzenddatum; 100% van de Uitzendprijs van het te annuleren gedeelte indien de annulering minder dan 2 weken voor aanvang opdracht c.q. eerste uitzenddatum geschiedt.

7.2 In geval van annulering en tussenkomst van een reclamebureau wordt over de vast te stellen vergoeding geen bureaucommissie verleend. Wijzigingen worden gedefinieerd als: mutaties met minimaal hetzelfde budget, in vastgestelde en door de Contractant geaccordeerde schema’s. Dit kunnen wijzigingen in spotlengte of verschuivingen in uitzendtijdstippen zijn. Alle andere wijzigingen vallen onder de annuleringsregeling. Voor het aanbrengen van wijzigingen worden administratiekosten in rekening gebracht, ter hoogte van € 50,- per Regionale omroep.

7.3 Vergoedingen ingevolge dit artikel dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De Maatschappij heeft het recht over de vrijgekomen zendtijd geheel naar eigen inzicht te beschikken.

7.4 De Maatschappij kan, voor zover dit mogelijk is en haar beleid daardoor niet doorkruist wordt, toestemming verlenen een nog niet uitgevoerd gedeelte van de opdracht vooruit te schuiven. Indien na zo’n opschuiving alsnog door de Contractant geannuleerd wordt, wordt de datum van opdracht tot opschuiving als annuleringsdatum beschouwd en worden de in lid 1 bedoelde termijnen berekend ten opzichte van de oorspronkelijke datum (data).

Artikel 8 – Wijziging Contractant

8.1 Rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met de Maatschappij zijn niet overdraagbaar. Indien een adverteerder, die voordien als Contractant optrad, de tussenkomst wenst van een ander, aan wie hij last geeft (een) overeenkomst(en) met de Maatschappij te sluiten, of indien een adverteerder de Contractant aan wie hij last gegeven had (een) overeenkomst(en) met de Maatschappij te sluiten, door een andere Contractant wenst te vervangen, kan de Maatschappij toestemming verlenen, zonder daartoe op enigerlei wijze verplicht te zijn, de bestaande overeenkomst te beëindigen nadat de nieuwe Contractant zich op last van de adverteerders jegens de Maatschappij als Contractant heeft gebonden.

8.2 De rechten en verplichtingen welke voor adverteerder en nieuwe Contractant uit de nieuwe overeenkomst voortvloeien zullen geheel gelijk zijn aan de rechten en verplichtingen welke uit de oude overeenkomst voor adverteerder en oude Contractant voortvloeien.

8.3 De Maatschappij geeft haar toestemming tot vernieuwing van de overeenkomst slechts op gezamenlijk verzoek van adverteerder, oude en nieuwe contractant. Indien de Maatschappij het verzoek tot vernieuwing van de overeenkomst inwilligt, zendt zij de nieuw voorgestelde Contractant een nieuwe overeenkomst toe. De vernieuwing van de overeenkomst verkrijgt eerst effect zodra het door de nieuwe Contractant ondertekende exemplaar van de nieuwe overeenkomst bij de Maatschappij is ontvangen, tenzij schriftelijk een latere datum is overeengekomen. Tot het tijdstip van in werking treden van de nieuwe overeenkomst blijft de oude van kracht.

Artikel 9 – Toelaatbaarheid van Reclameboodschappen

9.1 Contractant staat in voor de toelaatbaarheid van de uit te zenden Reclameboodschap, zowel wat betreft gesproken woord, muziek, ander geluid, tekst, of afbeeldingen. Onder toelaatbaar wordt mede verstaan: in overeenstemming met de door de Stichting Reclame Code uitgevaardigde Voorschriften voor de Nederlandse etherreclame.

9.2 Contractant vrijwaart de Maatschappij tegen alle aanspraken welke derden, waaronder de Regionale omroep, jegens haar zouden kunnen doen gelden, tot vergoeding van de door de uitzending/plaatsing veroorzaakte schade, uit welke hoofde ook; schade welke de Maatschappij en/of derden, waaronder de Regionale omroep, op welke wijze ook lijdt (lijden) doordat een Reclameboodschap op enige wijze niet toelaatbaar is, wordt door Contractant volledig vergoed.

Artikel 10 – Rechten van derden

10.1 De Contractant staat er tegenover de Maatschappij voor in, dat de Reclameboodschap niets inhoudt, dat een schending vormt van enig aan een ander toebehorend auteurs-of ander recht, en dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is de Reclameboodschap te doen uitzenden.

10.2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 vrijwaart de Contractant de Maatschappij derhalve tegen alle aanspraken welke derden, waaronder de Regionale omroep, meer in het bijzonder uit hoofde van hun toebehorende auteursrechten op hetgeen in de Reclameboodschap is opgenomen en verwerkt, en voorts uit welke anderen hoofde ook, jegens haar zouden kunnen doen gelden.

Artikel 11 – Beoordeling van reclameboodschappen

11.1 Reclameboodschappen zullen moeten voldoen aan de Technische Voorwaarden Regionale Radio-of TV-reclame. Zolang zij naar het oordeel van de Maatschappij daaraan niet voldoen, zullen zij voor uitzending/plaatsing worden afgewezen.

11.2 Het voor uitzending/plaatsing afwijzen van een Reclameboodschap wordt onverwijld schriftelijk en gemotiveerd aan

Contractant medegedeeld. Indien naar het oordeel van de Maatschappij door eenvoudige wijziging de Reclameboodschap alsnog aan de Technische Voorwaarden of de Voorschriften voor de Nederlandse etherreclame kan worden aangepast, zal de Maatschappij daarover met de Contractant in overleg treden.

11.3 Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde wordt ten aanzien van Reclameboodschappen betrekking hebbende op geneesmiddelen, geneeswijzen en alle producten, diensten en methoden, die door de wijze van aanprijzing in de (para)medische, farmaceutische of tandheelkundige sfeer komen (zie artikel 14 Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame), door de Maatschappij tevens onderzocht of geen bezwaar tegen uitzending/plaatsing wordt gemaakt door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG), respectievelijk de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG). Bij geschillen omtrent de toepassing van de Voorschriften voor de Nederlandse etherreclame staat beroep open bij de Reclame Code Commissie en vervolgens hoger beroep bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Mocht de Reclame Code Commissie, of, in tweede instantie, het College van Beroep besluiten dat een Reclameboodschap ten onrechte is afgewezen, dan is de Maatschappij gehouden, deze op verzoek van de Contractant alsnog in de gecontracteerde zendtijd te doen uitzenden. Tot het vergoeden van de door de afwijzing veroorzaakte schade zal de Maatschappij niet gehouden zijn, ook niet als deze afwijzing door een beslissing van de Reclame Code Commissie en/of het College van Beroep ongegrond wordt verklaard.

11.4 Van de door de Maatschappij afgewezen Reclameboodschappen zal één kopie ter beschikking van de Maatschappij moeten blijven tot het afleggen van interne verantwoording.

Artikel 12 – Voorleggen van reclameteksten

12.1 De Maatschappij is bereid om, op verzoek van de Contractant met wie een overeenkomst is aangegaan, aan de hand van teksten, werkopnamen of andere onderdelen of ontwerpen voor Reclameboodschappen advies te verlenen ten aanzien van de aanpassing aan de Technische Voorwaarden en de toelaatbaarheidseisen voor Reclameboodschappen.

Inwinnen van het in de vorige alinea bedoelde advies is aan te raden bij twijfel omtrent toepassing of interpretatie van vorenbedoelde voorwaarden en eisen.

12.2 Ten aanzien van Reclameboodschappen welke onder de bevoegdheid van KOAG/KAG vallen (zie artikel 11), is het ter beoordeling inzenden van teksten verplicht. Deze teksten dienen rechtstreeks ter beoordeling aan de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG) respectievelijk aan de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) te worden voorgelegd met afschrift aan de maatschappij: Adres KOAG/KAG: Tournairestraat 3, 1065 KK Amsterdam.

Onverminderd hetgeen in dit artikel wordt bepaald, zal de beslissing omtrent het voor uitzending/ plaatsing aanvaarden, zoals in artikel 11 omschreven, slechts genomen worden aan de hand van voltooide Reclameboodschappen.

Artikel 13 – Beperking der uitzendingen/plaatsingen

13.1 De Maatschappij is bevoegd, na tijdig bericht aan de Contractant, de uitzending/plaatsing van een bepaalde Reclameboodschap te doen beperken, dan wel te doen beëindigen, zulks met name wanneer:

A) tegen verdere uitzendingen/plaatsingen naar het oordeel van de Maatschappij op grond van kennelijke strijdigheid met de wet dan wel bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gegronde bezwaren zijn gemaakt of protesten zijn gerezen of wanneer zodanige bezwaren of protesten bij verdere uitzending/plaatsingen te verwachten zijn;

B) deze Reclameboodschap naar het oordeel van de Maatschappij en/of de Regionale omroep niet langer toelaatbaar is wegens kennelijke strijdigheid met de wet of bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

13.2 Schade welke de Maatschappij op welke wijze ook lijdt doordat de uitzending/plaatsing van een Radio-of TV-Reclameboodschap op grond van het in dit artikel of elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde dan wel op gezag van een andere daartoe bevoegde instantie wordt beperkt of beëindigd, wordt door Contractant volledig vergoed. De Maatschappij is nimmer aansprakelijk voor welke schade ook, die de Contractant lijdt wanneer de Maatschappij anders dan door grove schuld of opzet van de in dit artikel omschreven rechten gebruik maakt.

Artikel 14 – Tarieven

14.1 De in de tariefkaart opgenomen tarieven zijn de tarieven die door de Maatschappij in rekening worden gebracht voor uitzending/ plaatsing in de desbetreffende uitzendperiode. Voor radio Reclameboodschappen zijn de tarieven per seconde, waarbij de Reclameboodschaplengte bepaald wordt op de technische lengte, die vervolgens naar boven afgerond wordt op eenheden van 5 seconden. Voor TV-Reclameboodschappen worden de tarieven weergegeven voor een Reclameboodschap van 30 seconden.

14.2 Voor een TV Reclameboodschap met een van 30 seconden afwijkende duur wordt het tarief berekend volgens de volgende indexering:

Reclameboodschaplengte in seconden

Index in % t.o.v. de in de tariefkaart genoemde tarievenScreen Shot 2015-09-15 at 13.07.40

14.3 Bij overschrijding van de in het uitzendschema vermelde zendduur wordt de prijs berekend volgens de eerste indextrede volgend op de daadwerkelijke duur.

14.4 Boven het volgend lid 1 en 2 bepaalde tarief geldt een toeslag, die in de Tariefkaart is gepubliceerd of – indien de toeslag niet is gepubliceerd in de tariefkaart – nader door partijen dient te worden overeengekomen in het geval; De contractant binnen een reclameblok een voorkeurspositie voor uitzending kiest (bijvoorbeeld aan het begin of het einde van een reclameblok). De Contractant in haar aanvraag heeft verzocht om behandeling van de aanvraag met voorrang.

Reservering voor de uitzending/plaatsing van een Reclameboodschap die een reclame-uiting bevat voor meer dan één product of dienst (al dan niet van hetzelfde merk en al dan niet van dezelfde adverteerder). Uitzending/plaatsing van een hier omschreven Radio-of TV-Reclameboodschap kan uitsluitend plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Maatschappij.

14.5 De Maatschappij behoudt zich het recht voor om, in het geval zich een uitzending/plaatsing voordoet van een speciaal evenement of een bijzonder programma dat niet in de programmering van de Regionale Omroep was opgenomen ten tijde van de uitgave van de tariefkaart voor de betreffende uitzendperiode, het tarief voor het reclameblok rondom en binnen het betreffende programma aan te passen. In dat geval heeft contractant het recht om de reeds gereserveerde zendtijd te continueren tegen het aangepaste tarief. Indien de Contractant geen prijs stelt op uitzending/plaatsing tegen het aangepaste tarief zal de Maatschappij de Reclameboodschap op een ander tijdstip doen uitzenden, waarvoor het op de reservering toepasselijke tarief geldt.

14.6 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en productiekosten tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 15 – Inlevering van Reclameboodschappen

15.1 Reclameboodschappen dienen zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen vóór de eerste Uitzenddatum ten kantore van de Maatschappij te zijn ingeleverd. Met de Radio-of TV-Reclameboodschap dient een getypt overzicht van de gesproken tekst te worden ingezonden; tevens dienen de namen van de personen, die de tekst inspreken te worden vermeld. Ook dient elke ter beoordeling aangeboden Reclameboodschap, al dan niet muziek bevattend, vergezeld te gaan van een volledig ingevuld “begeleidingsformulier voor een Reclameboodschap” ten behoeve van de Vereniging BUMA en de Stichting STEMRA (telefoon 023-7997999).

15.2 Van iedere Reclameboodschap dient per Maatschappij die deze Reclameboodschap uitzendt een exemplaar te worden ingeleverd. Tevens dienen de Reclameboodschappen vergezeld te gaan van een uitzendinstructie.

Artikel 16 – Te late inlevering

De overeengekomen uitzending/plaatsing vindt geen doorgang, indien niet voldaan is aan artikel 14 dezer Algemene Voorwaarden. De Contractant is in dat geval gehouden de overeengekomen Uitzendprijs toch in zijn geheel te voldoen.

De Maatschappij heeft het recht over vrijgekomen zendtijd geheel naar eigen inzicht te beschikken.

Artikel 17 – Aansprakelijkheid voor Reclameboodschappen

17.1 De Maatschappij is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van Radio-of TV- of Internet-Reclameboodschappen, tenzij de Contractant bewijst, dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de Maatschappij zelf of van hen, die in haar opdracht handelen. De aansprakelijkheid van de Maatschappij voor verlies of beschadiging van Reclameboodschappen is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de kosten voor het vervaardigen van kopieën daarvan.

17.2 Niet meer uit te zenden Reclameboodschappen worden door de Maatschappij één jaar (na laatste uitzenddatum) bewaard en daarna vernietigd. Op verzoek van de Contractant kunnen zij worden geretourneerd.

Artikel 18 – De Uitzendinstructie

18.1 De Uitzendinstructie dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de eerste daarop vermelde uitzenddatum, door de Contractant ondertekend, bij de Maatschappij te zijn bezorgd. Na die datum zijn geen wijzigingen in de specificatie van de uit te zenden Reclameboodschap(s) meer mogelijk. Vóór die datum zijn wijzigingen in de Uitzend instructie slechts mogelijk door middel van een door de Contractant ingediend schriftelijk verzoek.

18.2 Indien de Maatschappij de Uitzendinstructie niet tijdig heeft ontvangen, zal de Maatschappij gerechtigd zijn te hare keuze ten behoeve van de Contractant een Reclameboodschap van de overeengekomen lengte te doen Uitzenden voor het (de) in de overeenkomst vermelde product of dienst of, indien geen andere aanvaarde Reclameboodschap bij de Maatschappij beschikbaar is, de uitzending/plaatsing geen doorgang te laten vinden, waarbij het in artikel 15 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

18.3 Alle middels de Uitzendinstructie opgegeven of overeengekomen data en tijdstippen van uitzending/plaatsing van programma’s, reclameblokken of Reclameboodschappen gelden slechts bij benadering en zijn ter indicatie gegeven en uitdrukkelijk onder het voorbehoud dat de Maatschappij te allen tijde gerechtigd is de uitzendinstructie volgens haar inzicht te wijzigen c.q. te annuleren.

Artikel 19 – De Uitzending / plaatsing

19.1.1 De Maatschappij zal conform de Uitzendinstructie en met inachtneming van hetgeen overigens in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, de voor uitzending/plaatsing overeengekomen Radio-of TV-Reclameboodschap op of omstreeks het overeengekomen tijdstip doen uitzenden. Klachten over niet uitzending, uitzending/plaatsing van verkeerde Reclameboodschap of onvolkomen uitzending/plaatsing worden slechts in behandeling genomen, voor zover zij schriftelijk en gedocumenteerd, binnen 10 werkdagen na de dag van uitzending/plaatsing door de Maatschappij zijn ontvangen.

19.2 Indien de Contractant een klacht bij de Maatschappij indient, waarin niet-uitzending gesteld wordt, zal de Maatschappij hetzij een bewijs van uitzending/plaatsing moeten leveren, hetzij moeten aantonen dat niet-uitzending niet veroorzaakt is door schuld van de Maatschappij, haar personeel dan wel de uitzendende instanties, bij gebreke waarvan de Maatschappij gehouden is de gehele Uitzendprijs aan Contractant te restitueren.

Artikel 20 – Uitzending / plaatsing verkeerde Reclameboodschap

In geval, in afwijking van de uitzendinstructie, een andere Reclameboodschap van de Contractant op het overeengekomen tijdstip is uitgezonden, zal de Maatschappij de daardoor ontstane schade vergoeden, echter tot een maximum van de Uitzendprijs en uitsluitend, indien en voor zover de Contractant aantoont, dat de adverteerder ten gevolge van die verwisseling schade heeft geleden.

Artikel 21 – Onvolkomen uitzending / plaatsing

Wanneer ten gevolge van menselijk of technisch falen van de uitzendende instanties de Radio-of TV-Reclameboodschap onvolledig of beperkt verstaanbaar is, zal de Maatschappij ten behoeve van de Contractant een restitutie op de Uitzendprijs van de gewraakte uitzending/plaatsing verlenen, die zoveel mogelijk in verhouding staat tot het niet bereikte areaal en/of de graad van de aantasting van de reclameboodschap. Tot een verdere schadevergoeding zal de Maatschappij nimmer gehouden zijn.

Artikel 22 – Verschuiving van de uitzending / plaatsing

22.1 Wanneer, ten gevolge van menselijk-of technisch falen of programmawijziging, calamiteiten, nationale rouw of soortgelijke omstandigheden, uitzending/plaatsing op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip niet kan plaatsvinden, zal de Maatschappij trachten de Reclameboodschap op een ander tijdstip te doen uitzenden. Onverminderd hetgeen in de volgende alinea’s van dit artikel is bepaald, is de maatschappij niet tot vergoeding van enige, ten gevolge van de verschuiving ontstane, schade verplicht.

22.2.1 Bij wijziging van het tijdstip, waarop de Reclameboodschap wordt uitgezonden, ondergaan de verplichtingen van de Maatschappij nog van de Contractant enige wijziging, wanneer voor dit tijdstip een overeenkomstig tarief zou gelden. Bij verschuiving van de uitzending/plaatsing naar een tijdstip, waarvoor een lager tarief zou gelden, wordt de Contractant een Uitzendprijs berekend volgens dat lagere tarief. Zou echter voor het nieuwe tijdstip van de uitzending/plaatsing een hoger tarief gelden, dan wordt het oorspronkelijk afgesproken tarief aangehouden. Indien noodzakelijk is, dat de uitzending/plaatsing van de Reclameboodschap plaats vindt op een andere dag, wordt de Contractant, zo mogelijk vooraf daarvan, op de hoogte gesteld. Moet de uitzending/plaatsing meer dan een week verschoven worden, dan zijn zowel Contractant als maatschappij bevoegd de overeenkomst, met betrekking tot de aldus verschoven uitzending/ plaatsing te beëindigen. De Maatschappij zal voor door de beëindiging ontstane schade niet aansprakelijk zijn.

Artikel 23 – Overmacht

23.1 Indien de Maatschappij door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens Contractant kan voldoen, heeft de Maatschappij het recht nakoming op te schorten, dan wel, geheel te hare keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden.

23.2 Van overmacht aan de zijde van de Maatschappij is in ieder geval sprake in het geval van: werkstakingen bij, boycot of (dreigende) acties tegen de Omroep of stagnatie, andere bedrijfsproblemen of grootschalig ziekteverzuim bij de Omroeporganisatie of bij door de Maatschappij in te schakelen derden, de situatie dat de omroep de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolge van een besluit van een Omroeporganisatie om de uitzending/plaatsing van haar programma’s te staken of dat het de Omroeporganisatie op grond van een overheidsbesluit en/of een rechterlijke uitspraak of uitspraak om tot uitzending/plaatsing over te gaan, of andere gebeurtenissen of omstandigheden waaronder het, in redelijkheid, van de Maatschappij niet kan worden verwacht dat zij haar verplichtingen verder nakomt.

Artikel 24 – Exclusiviteit

Ofschoon de Maatschappij er naar streeft zulks te voorkomen, staat zij er niet voor in, dat Reclameboodschappen, welke gelijksoortige producten aanprijzen, vervaardigd in opdracht van met elkaar concurrerende adverteerders, niet in een zelfde Reclameblok worden uitgezonden.

Artikel 25 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen de Maatschappij en de Contractant is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen, welke bij de uitvoering van overeenkomsten tussen de Maatschappij en de Contractant of diens opdrachtgever mochten rijzen, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Indien partijen in onderling overleg de in vorige zin bedoelde geschil(len) niet kunnen oplossen en zij deze niet door middel van arbitrage willen beslechten, zal (zullen) dat (die) geschil(len) worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Maatschappij is gevestigd.

Artikel 26 – Openbaarmaking en inwerkingtreding

26.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar gemaakt en voor iedere belanghebbende ten kantore van de Maatschappij verkrijgbaar. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel van het rayon waarin de Maatschappij is gevestigd. Hetzelfde zal geschieden met eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden.

26.2 Wijzigingen der Algemene Voorwaarden zullen niet eerder dan één maand na deponering in werking treden.

26.3 Wijzigingen der Algemene Voorwaarden zullen eerst van toepassing zijn op ten tijde van deponering daarvan bestaande overeenkomsten, nadat zij schriftelijk door de Maatschappij zijn meegedeeld.

26.4 Overeenkomsten, waarop wijzigingen van de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding verplicht, door de Contractant kunnen worden opgezegd, mits die opzegging geschiedt binnen twee weken nadat de wijzigingen door de Maatschappij aan de Contractant zijn meegedeeld. Overeenkomsten, waarop wijzigingen van Tarieven van toepassing zijn, zullen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding verplicht, door de Contractant kunnen worden opgezegd, indien de waarde van het nog niet uitgevoerde gedeelte van het contract met 10% of meer zal stijgen als gevolg van de tariefwijziging, en de opzegging geschiedt binnen twee weken, nadat de wijzigingen door de Maatschappij aan Contractant schriftelijk zijn meegedeeld.

Volg ons