Algemene verkoopvoorwaarden
online, radio en tv- reclame


Artikel 1 - Definities
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Adverteerder:
degene die zijn/haar product, dienst of productgroep via de mediakanalen van NH Media aan het publiek wenst aan te prijzen;
Algemene verkoopvoorwaarden:
deze algemene voorwaarden met inbegrip van de tarieven en de tariefkaart, tenzij uit de overeenkomst iets anders voortvloeit;
Contractant:
degene die voor zichzelf of op last van een adverteerder met NH Media een overeenkomst sluit;
Contractprijs:
het bedrag als vermeld in de overeenkomst tussen NH Media en Contractant;
Nederlandse Reclame Code:
de Nederlandse Reclame Code met inbegrip van alle bijzondere reclamecodes;
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen de Contractant en NH Media voor de uitzending van online, radio en/of tv-reclame die tot stand komt door ondertekening en retourzending (per post, per email) van een door NH Media aan de Contractant toegezonden schriftelijke offerte alsmede door de stilzwijgende instemming van Contractant met uitvoering van de offerte door NH Media;
Programma:
een programma in de zin van artikel 1 onder f) Mediawet;
NH Media:
de stichting RTV NH, zendgemachtigde als bedoeld in artikel 42 Mediawet en ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 41224770;
Online, radio en/of tv-reclame:
elk geluid- en/of beeld- en/of tekst dragend reclamemateriaal, dat bestemd is of bestemd is geweest om, via online, radio, tv en alle overige daartoe geschikte mediakanalen van NH Media, te worden uitgezonden;
Reclameblok:
tot een bepaalde gemiddelde tijdsduur samengevoegd geheel van radio- en/of tv-reclame met aan- en afmelding en intervallen;
Reclame Code Commissie en het College van Beroep:
de colleges, ingesteld ingevolge artikel 2 lid 2 van de statuten van de Stichting Reclame Code;
Tarieven:
de tarieven voor online, radio- en tv- reclame zoals die door NH Media gehanteerd worden;
Tariefkaart:
de mededeling die NH Media op haar website doet en waarin onder meer de tarieven en eventuele nadere bijzondere voorwaarden worden gespecificeerd;
Technische voorschriften:
de voorschriften welke NH Media hanteert voor het reclamemateriaal en de aanlevering daarvan;
Uitzenddatum:
de dag of het tijdstip, die is overeengekomen voor de uitzending van online, radio en/of tv-reclame;
Uitzenden:
het verspreiden van programmaonderdelen bestaande uit reclameboodschappen als bedoeld in artikel 43a van de Mediawet waaronder voor het doel van deze algemene voorwaarden ook wordt verstaan het plaatsen van reclame en informatie op de website en andere daartoe geschikte mediakanalen van NH Media;
Uitzendinstructie:
het door NH Media verstrekte formulier, waarop de Contractant specificeert welke online, radio en/of tv-reclame(s) NH Media zal uitzenden op de overeengekomen uitzenddatum of overeengekomen uitzendperiode;
Uitzendperiode:
de periode die is overeengekomen voor de uitzending van een online, radio en/of tv-reclame.
Artikel 2 - De overeenkomst
2.1 In opdracht van Contractant en tegen betaling van de Contractprijs, zal NH Media online, radio en/of tv-reclame(s) uitzenden voor in die Overeenkomst genoemde, producten, productgroepen of diensten.
2.2 Van deze algemene voorwaarden afwijkende overeenkomsten, afspraken of bedingen, ongeacht of het gaat om bijzondere overeenkomsten, afspraken of bedingen dan wel om algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 BW, binden NH Media alleen indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door NH Media aanvaard zijn.
2.3 Uitzending van online, radio en/of tv-reclame geschiedt uitsluitend ten behoeve van een met name genoemde Adverteerder of groep van Adverteerders en voor met name genoemde producten en/of diensten, dan wel voor productgroepen.
2.4 De Contractant die op last van (een) Adverteerder(s) een Overeenkomst wenst te sluiten, dient op verzoek van NH Media op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling van NH Media, aan te tonen, dat hij daartoe door zijn opdrachtgever is gemachtigd. NH Media aanvaardt dergelijke Overeenkomsten alleen indien de Adverteerder(s), die hem daartoe last gaf (gaven), partij wordt (worden) bij de met NH Media te sluiten Overeenkomst(en).
2.5 De Contractant is tegenover NH Media naast de Adverteerder(s) op wiens (wier) last hij handelde hoofdelijk aansprakelijk tot nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de Adverteerder(s) de volmacht tot het sluiten van overeenkomsten met NH Media ontkent (ontkennen) of de Contractant om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de Contractant geacht in eigen naam te hebben gehandeld. NH Media kan in dit geval de Contractant tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aanspreken.
2.6 De Contractant vrijwaart NH Media tegen alle schade en kosten die NH Media lijdt dan wel moet maken doordat een Adverteerder een vordering of aanspraak jegens NH Media doet gelden, terwijl de Adverteerder ter zake een contractuele relatie met de Contractant heeft.
Artikel 3 - Tarieven en tariefkaart
3.1 De in de tariefkaart opgenomen tarieven zijn de tarieven die door NH Media in rekening worden gebracht voor uitzending van reclame of informatie via online, radio, tv of andere daartoe geschikte mediakanalen van NH Media.
3.2 NH Media behoudt zich het recht voor om, in het geval zich een uitzending voordoet van een speciaal evenement of een programma dat niet in de programmering was opgenomen ten tijde van de uitgave van de tariefkaart voor de betreffende uitzendperiode, het tarief voor het reclameblok rondom en binnen het betreffende programma aan te passen. In dat geval heeft de Contractant het recht om de reeds gereserveerde zendtijd te continueren tegen het aangepaste tarief. Indien de Contractant geen prijs stelt op uitzending tegen het aangepaste tarief zal NH Media de online, radio en/of tv-reclame op een ander tijdstip doen uitzenden waarvoor het op de reservering toepasselijke tarief geldt. Van de in dit lid bedoelde tariefaanpassing zal NH Media tenminste twee werkdagen voor de dag van uitzending de Contractant op de hoogte brengen.
Artikel 4 - Aanvragen
Aanvragen voor het uitzenden van online, radio en/of tv-reclame geschiedt op de wijze die in de respectievelijke tariefkaarten wordt bepaald. In beginsel worden aanvragen in volgorde van ontvangst behandeld. NH Media behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen inzicht voorrangsregels te stellen of van gestelde regels af te wijken.
Artikel 5 - Betaling
5.1 Facturering vindt plaats iedere twee weken na afloop van de uitzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het factuurbedrag dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum door NH Media ontvangen te zijn.
5.2 NH Media kan, wanneer zij dat wenselijk acht, voorafgaand aan de uitzending vooruitbetaling dan wel zekerheid vragen.
5.3 Bij niet of niet-tijdige betaling dan wel bij niet of niet-tijdig stellen van zekerheid is NH Media gerechtigd de (verdere) uitvoering van haar contractuele verplichtingen op te schorten of te doen vervallen en derhalve de Overeenkomst voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden zonder dat schriftelijke ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.
5.4 Voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de in lid 1 genoemde uiterlijke datum van betaling wordt overschreden, is aan NH Media een toeslag verschuldigd, berekend naar een percentage van het te betalen bedrag. Dit percentage bedraagt een twaalfde deel van 1,5 maal de som van het op de vaststellingsdatum geldende promessedisconto van De Nederlandsche Bank N. V. en 3%, met een minimum van €10,- per factuur. Dit percentage wordt door de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen (ROTA) op 1 oktober respectievelijk 1 april van elk kalenderjaar bezien en voor zes maanden, ingaande 1 januari respectievelijk 1 juli daaropvolgend door de ROTA vastgesteld en gepubliceerd. Op de toeslag wordt geen korting ten behoeve van reclamebemiddelaars in mindering gebracht. De toeslag wordt zonder nadere ingebrekestelling in rekening gebracht en is onverminderd de aan NH Media verder toekomende rechten, waaronder begrepen vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
5.5 Indien een reductie op de tarieven wordt verleend, zal het eventueel te veel betaalde worden gerestitueerd. De Contractant zal zich nimmer ten aanzien van enige betalingsverplichting en in het bijzonder ook niet ten aanzien van het eventueel teveel betaalde op schuldvergelijking kunnen beroepen.
Artikel 6 - Online, radio en/of tv-reclame
6.1 Online, radio en/of tv-reclames kunnen slechts worden uitgezonden indien zij, behalve aan deze algemene voorwaarden, tevens aan de technische voorwaarden voldoen, die op aanvraag ter beschikking worden gesteld en op de website van NH Media (www.adverterenbijNH) zijn gepubliceerd.
6.2 NH Media kan een aanvraag voor uitzending van online, radio en/of tv-reclame weigeren, indien deze redelijkerwijs niet toelaatbaar lijkt als bedoeld in artikel 11 dan wel indien de uitzending hiervan in strijd zou kunnen komen met het eigen belang van NH Media of met de op NH Media van toepassing zijnde wet- en regelgeving dan wel met belangen van haar adverteerders of een groep van adverteerders dan wel indien sprake is van technische bezwaren, wanbetaling of de weigering van vooruitbetaling door de Contractant of indien NH Media uitzending daarvan anderszins niet toelaatbaar acht.
6.3 Het voor uitzending afwijzen van een online, radio en/of tv-reclame wordt schriftelijk en gemotiveerd aan Contractant medegedeeld. Indien naar het oordeel van NH Media door eenvoudige wijziging de online, radio en/of tv-reclame alsnog aan de technische voorschriften of eisen van de Nederlandse Reclamecode kan worden aangepast, zal NH Media daarover met de Contractant in overleg treden.
6.4 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde wordt ten aanzien van online, radio en/of tv-reclame betrekking hebbende op geneesmiddelen, geneeswijzen en alle producten, diensten en methoden, die door de wijze van aanprijzing in de (para)medische, farmaceutische of tandheelkundige sfeer komen (zie artikel 14 van de Code voor de Publieksreclame voor Geneesmiddelen), door NH Media tevens onderzocht of geen bezwaar tegen uitzending wordt gemaakt door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing geregistreerde Geneesmiddelen (KOAG), respectievelijk de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG).
6.5 Van de door NH Media afgewezen online, radio of tv-reclame zal één kopie ter beschikking van NH Media blijven.
6.6 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde staat de Contractant ervoor in dat de online, radio en/of tv-reclame niet strijdig is met de wet- en regelgeving, niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toebehorend auteurs- of ander recht, en dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is de online, radio en/of tv-reclame te laten uitzenden, zowel voor wat betreft het gesproken en/of geschreven woord, beeld, muziek of ander geluid, alsmede dat uitzending van de online, radio en/of tv-reclame ook overigens toelaatbaar is.
6.7 Elke aangeboden online, radio en/of tv-reclame, ongeacht of deze wel of niet muziek bevat, dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld begeleidingsformulier voor een radio- of televisiecommercial ten behoeve van de Vereniging BUMA en de Stichting STEMRA alsmede, indien van toepassing, van de uitgeschreven teksten van de commercialdialoog.
6.8 Online, radio en/of tv-reclame dienen te voldoen aan de Nederlandse Reclame Code en, indien toepasselijk, goedgekeurd te zijn door de Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) of de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG); online, radio en/of tv-reclame dienen verder te voldoen aan iedere andere toepasselijke algemene dan wel specifieke reclamenorm.
6.9 Bij geschillen omtrent de toepassing van de Nederlandse Reclame Code staat beroep open bij de Reclame Code Commissie en vervolgens hoger beroep bij het College van Beroep van de Stichting Reclame Code. Indien de definitieve uitspraak van de Commissie of het College daartoe aanleiding geeft, zal NH Media de online, radio en/of tv-reclame alsnog doen uitzenden, zo mogelijk in de daartoe gecontracteerde zendtijd.
6.10 Contractant vrijwaart NH Media tegen alle aanspraken welke derden jegens haar zouden kunnen doen gelden tot vergoeding van de door de uitzending veroorzaakte schade, op welke grond dan ook.
6.11 Schade welke NH Media op welke wijze dan ook lijdt of zal lijden doordat een online, radio en/of tv-reclame op enige wijze niet toelaatbaar is, wordt door Contractant volledig vergoed.
6.12 NH Media is bereid om, op verzoek van de Contractant, aan de hand van teksten, werkopnamen of andere onderdelen of ontwerpen voor online, radio en/of tv-reclame advies te geven ten aanzien van de aanpassing aan de Technische voorschriften en de toelaatbaarheid eisen voor online, radio en/of tv-reclame
6.13 Het in artikel 6.3, 6.4 en 6.12 bepaalde doet op geen enkele wijze afbreuk aan de verplichtingen van de Contractant. De Contractant blijft in het bijzonder uitsluitend verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de online, radio en/of tv-reclame en de gevolgen van het niet voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst alsmede voor de gevolgen van schending van de ter zake geldende reclamenormen.
Artikel 7 - De Uitzendinstructie
7.1 De Uitzendinstructie dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de eerste daarop vermelde Uitzenddatum, door de Contractant volledig ingevuld en ondertekend, bij NH Media te zijn aangeleverd. Na die datum zijn geen wijzigingen in de specificatie van de uit te zenden online, radio of tv-reclame meer mogelijk. Vóór die datum zijn wijzigingen in de Uitzendinstructie slechts mogelijk door middel van een door de Contractant ingediend schriftelijk verzoek.
7.2 Indien NH Media de uitzendinstructie niet tijdig heeft ontvangen, is NH Media gerechtigd te harer keuze ten behoeve van de Contractant een online, radio en/of tv-reclame van de overeengekomen lengte te doen uitzenden voor het (de) in de Overeenkomst vermelde product of dienst of, indien geen andere aanvaarde online, radio en/of tv-reclame bij NH Media beschikbaar is, de uitzending geen doorgang te laten vinden, waarbij het in artikel 11 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.
7.3 Alle middels de uitzendinstructie opgegeven of overeengekomen data en tijdstippen van uitzending van programma’s, reclameblokken of online, radio en/of tv-reclame gelden slechts bij benadering en zijn ter indicatie gegeven en uitdrukkelijk onder het voorbehoud dat NH Media te allen tijde gerechtigd is de Uitzendinstructie volgens haar inzicht te wijzigen c.q. annuleren.
Artikel 8 - Uitzenden
8.1 NH Media zal conform de uitzendinstructie en met inachtneming van deze algemene voorwaarden en de overeenkomst, de voor uitzending overeengekomen online, radio en/of tv-reclame op of omstreeks het overeengekomen tijdstip doen uitzenden, en zich daartoe de redelijkerwijs te eisen inspanningen getroosten. Klachten over niet-uitzending, uitzending van de verkeerde reclame of onvolkomen uitzending worden slechts in behandeling genomen, voor zover zij schriftelijk en gedocumenteerd, binnen 10 werkdagen na de dag van de uitzending c.q. de geplande uitzending door NH Media zijn ontvangen.
8.2 Ingeval, in afwijking van de Uitzendinstructie, een andere online, radio en/of tv-reclame van de Contractant op het overeengekomen tijdstip is uitgezonden, zal NH Media, ter keuze van de Contractant, de juiste reclame opnieuw uitzenden dan wel de betaalde contractprijs restitueren.
8.3 Wanneer ten gevolge van menselijk of technisch falen van NH Media de online, radio en/of tv-reclame onvolledig of beperkt verstaanbaar is, zal NH Media ten behoeve van de Contractant een restitutie op het Tarief van de betreffende uitzending verlenen die zoveel mogelijk in verhouding staat tot het niet bereikte areaal en/of de graad van de aantasting van de reclame. NH Media is nimmer gehouden tot schadevergoeding die verder gaat dan het voor de betreffende online, radio en/of tv-reclame betaalde tarief.
8.4 Wanneer, ten gevolge van menselijk of technisch falen, onverwachte Programmawijziging, calamiteiten, nationale rouw of soortgelijke omstandigheden, uitzending op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip niet kan plaatsvinden, zal NH Media trachten de radio en/of tv-reclame op een ander tijdstip te doen uitzenden. NH Media is niet tot vergoeding van enige, ten gevolge van de verschuiving ontstane, schade verplicht.
8.5 Bij verschuiving van de uitzending, zoals hiervoor bedoeld, naar een tijdstip waarvoor een lager Tarief geldt, wordt de Contractant dat lagere tarief berekend. Zou echter voor het nieuwe tijdstip van de uitzending een hoger Tarief gelden, dan wordt het oorspronkelijk afgesproken tarief aangehouden. Indien noodzakelijk is dat de uitzending van de radio en/of tv-reclame plaatsvindt op een andere dag, wordt de Contractant, zo mogelijk voorafgaand, daarvan op de hoogte gesteld. Moet de uitzending meer dan een week verschoven worden, dan zijn zowel Contractant als NH Media bevoegd de overeenkomst, met betrekking tot de aldus verschoven uitzending te beëindigen. NH Media is niet aansprakelijk voor eventueel door de beëindiging ontstane schade. Indien de uitzending plaatsvond op een tijdstip dat uitzending geen zin meer had vindt restitutie van het betaalde tarief plaats.
8.6 De artikelen 8.4 en 8.5 zijn alleen van toepassing op het uitzenden van reclame via de radio en tv-kanalen van NH Media.
Artikel 9 - Annulering, wijziging en vooruitschuiven
9.1 Wanneer contractant het nog niet uitgevoerde gedeelte van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij NH Media een vergoeding verschuldigd. De vergoeding wordt - tenzij contractant ter voldoening van NH Media aantoont dat hij ten gevolge van hem niet toe te rekenen ernstige omstandigheden niet van uitzending en/of plaatsing gebruik kan maken - als volgt berekend: 10% van de contractprijs van het te annuleren gedeelte tot 3 maanden voor de eerste uitzenddatum; 50% van de contractprijs van het te annuleren gedeelte van 3 maanden tot 2 weken voor de eerste uitzenddatum; 100% van de contractprijs van het te annuleren gedeelte indien de annulering minder dan 2 weken voor de eerste uitzenddatum geschiedt.
9.2 NH Media kan, voor zover dit mogelijk is naar eigen inzicht toestemming verlenen om een nog niet uitgevoerd gedeelte van de overeenkomst vooruit te schuiven. Indien na zo’n opschuiving de (verdere) uitvoering van de overeenkomst alsnog door de contractant geannuleerd wordt dan worden de in lid 1 bedoelde termijnen berekend ten opzichte van de opgeschoven datum (data).
9.3 In geval van annulering en tussenkomst van een reclamebureau wordt over de vast te stellen vergoeding geen bureaucommissie verleend. Wijzigingen worden gedefinieerd als: mutaties met minimaal hetzelfde budget, in vastgestelde en door de contractant geaccordeerde schema’s. Dit kunnen wijzigingen in spotlengte of verschuivingen in uitzendtijdstippen zijn. Alle andere wijzigingen vallen onder de annuleringsregeling.
9.4 Als datum van annulering wordt beschouwd de datum, waarop NH Media een schriftelijk verzoek daartoe heeft ontvangen. Vergoedingen op grond van dit artikel worden gefactureerd met toepassing van artikel 5. NH Media heeft het recht over de vrijgekomen zendtijd en/of advertentieruimte geheel naar eigen inzicht te beschikken.
Artikel 10 - Overmacht
10.1 Indien NH Media door overmacht niet aan haar verplichtingen uit de overeenkomst jegens Contractant kan voldoen, heeft NH Media het recht de nakoming op te schorten, dan wel, geheel te harer keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, zonder dat zij ter zake tot enige schadevergoeding is gehouden.
10.2 Van overmacht aan de zijde van NH Media is in ieder geval sprake in het geval van: werkstakingen bij, boycot of (dreigende) acties tegen NH Media of aan haar gelieerde ondernemingen, stagnatie, andere bedrijfsproblemen of grootschalig ziekteverzuim bij NH Media, aan haar gelieerde ondernemingen of in te schakelen derden, de situatie dat NH Media de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolge van een besluit van NH Media, een omroep- of andere organisatie om de uitzending van haar programma’s en/of internetactiviteiten te staken of dat het deze organisatie of NH Media op grond van een overheidsbesluit en/of een rechterlijke uitspraak niet toegestaan is om tot uitzending over te gaan, of andere gebeurtenissen of omstandigheden waaronder het, in redelijkheid, van NH Media niet kan worden verwacht dat zij haar verplichtingen verder nakomt.
Artikel 11 - Beperking of beëindiging
11.1 NH Media is bevoegd, zonder tot enige vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn, na voorafgaand bericht aan de Contractant, de uitzending van een bepaalde online, radio en/of tv-reclame te doen beperken of te doen beëindigen, zulks met name wanneer: A) tegen verdere uitzending naar het oordeel van NH Media op grond van kennelijke tegenstrijdigheid met de wet dan wel bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gegronde bezwaren zijn gemaakt of protesten zijn gerezen of wanneer zodanige bewaren of protesten bij verdere uitzendingen te verwachten zijn; B) deze online, radio en/of tv-reclame naar het oordeel van NH Media niet c.q. niet langer toelaatbaar is wegens kennelijke strijdigheid met de wet of bepalingen van deze algemene voorwaarden
11.2 Schade welke NH Media, op welke wijze dan ook, lijdt doordat de uitzending van een online, radio en/of tv-reclame op grond van het in dit artikel of elders in de algemene voorwaarden bepaalde dan wel op gezag van een andere daartoe bevoegde instantie wordt beperkt of beëindigd, wordt door Contractant volledig vergoed.
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
12.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, is NH Media niet aansprakelijk voor: a) schade als gevolg van de kwaliteit van gegevensdragers of ander materiaal welke door de Contractant in het kader van de overeenkomst aan NH Media ter beschikking zijn gesteld; b) schade ontstaan door het niet, of niet goed functioneren van (elektronische en/of data en/of communicatie) verbindingen of de kwaliteit hiervan, ongeacht of deze door NH Media of door derden gerealiseerd worden; c) schade als gevolg van eventuele technische storingen en/of onderhoudswerkzaamheden; d) indirecte schade of gevolgschade aan de zijde van Contractant; e) schade, ongeacht de oorzaak van het ontstaan hiervan, indien de Contractant zelf zijn reclame(boodschap) of informatie op het betreffende medium plaatst en/of bewerkt en/of verwijdert; f) het niet of niet geheel nakomen van haar verplichtingen indien Contractant het voor uitzending benodigde materiaal niet dan wel niet tijdig ter beschikking stelt; g) verlies of beschadiging van (gegevens)dragers van online, radio en/of tv-reclame, tenzij de Contractant bewijst dat deze is veroorzaakt door opzet of grove schuld van NH Media.
12.2 Onverminderd het voorgaande en voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, is de aansprakelijkheid van NH Media voor directe schade beperkt tot vergoeding van maximaal een bedrag gelijk aan de contractprijs.
Artikel 13 - Ontbinding
13.1 Zowel NH Media als de Contractant heeft het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving, indien: a) de andere partij (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins kennelijk niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. b) de andere partij als rechtspersoon is ontbonden.
13.2 Onverminderd het voorgaande heeft NH Media het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving, indien: a) de Contractant een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt en na daarvoor schriftelijk in gebreke te zijn gesteld nalatig blijft alsnog binnen vijftien (15) werkdagen na sommatie aan die verplichtingen te voldoen; b) blijkt dat Contractant voorafgaand aan dan wel op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst een onjuist of onvolledig beeld heeft geschetst van de aard van de online, radio en/of tv-reclame; c) NH Media een redelijk vermoeden heeft dat Contractant niet, niet geheel of niet tijdig aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen.
Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen
Op overeenkomsten tussen NH Media en de Contractant is Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke bij de uitvoering van overeenkomsten tussen NH Media en de Contractant of diens opdrachtgever mochten rijzen, zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Indien partijen in onderling overleg de in de vorige zin bedoelde geschil(len) niet kunnen oplossen, zal (zullen) dat (die) geschil(len) ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage.
Artikel 15 - Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Deze algemene voorwaarden maken steeds deel uit van de overeenkomst en zijn openbaar gemaakt op de website van NH Media (www.adverterenbijnhmedia.nl) en ten kantore van NH Media verkrijgbaar.
15.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Contractant wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
15.3 Wijzigingen van de algemene voorwaarden zullen niet eerder dan één maand na wijziging in werking treden. Wijzigingen zullen pas van toepassing zijn op, ten tijde van de wijziging, bestaande overeenkomsten, nadat zij schriftelijk door NH Media zijn meegedeeld.
15.4 Indien de wijziging het toepasselijke tarief betreft, dan kan de overeenkomst, zonder dat dit tot enige schadevergoeding verplicht, door de Contractant worden opgezegd, indien de waarde van het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst met 10% of meer zal stijgen als gevolg van die tariefwijziging, en de opzegging geschiedt binnen twee weken, nadat de wijziging door NH Media aan Contractant is meegedeeld.
15.5 Rechten en verplichtingen uit overeenkomsten met NH Media zijn niet overdraagbaar, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van NH Media en met inachtneming van artikel 6:159 BW.
15.6 NH Media staat er niet voor in dat online, radio en/of tv-reclame van Adverteerders welke gelijksoortige producten aanprijzen, niet in eenzelfde reclameblok of op dezelfde pagina worden uitgezonden.
15.7 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden op grond van het toepasselijke recht nietig mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand. NH Media zal de desbetreffende bepaling vervangen door een bepaling die de bedoelingen en strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.